การศึกษา
๏ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (วิชาเอก คณิตศาสตร์-เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๏ ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (วิชาเอก วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๏ Ph.D. in Education (Curriculum and Instruction) โดยได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดีย
๏ หลังปริญญาเอก(Post-doctorate) Illinois State University, USA

ประสบการณ์ทำงาน
๏อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ผู้สอนในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และ ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๏ อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
๏ทีมงานและอาจารย์ผู้สอนติวเข้มนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี
๏ติวเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้ามหาวิทยาลัย (นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อได้เป็นจำนวนมาก เช่น จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ ฯลฯ)
๏ติวเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น เตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบ สตรีวิทยา บดินทร์เดชา สามเสนวิทยาลัย ฯลฯ
๏ คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
๏ วิทยากร เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา และคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
๏ วิทยากร การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
๏ วิทยากร แนวทางการให้ความช่วยเหลือและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD
๏ คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) และวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน IS
๏ ตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอ เรื่อง Interventions for Reading Disabilities in Thailand โดยเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ ว่าด้วยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๏ ผู้เชี่ยวชาญขององค์การ UNESCO
๏ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคม และด้านคนพิการ รัฐสภา
๏ ที่ปรึกษาบริษัทแอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด