“เป็นการศึกษาดูงานด้านสื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีกับผู้บริหารและพี่ ๆ จาก                  กรมวิชาการและจากองค์การค้าคุรุสภา ในปี พ.ศ. 2539  ซึ่งนับเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศครั้งแรกของตนเอง จำได้ว่า ณ วันนั้นสื่อ CAI พึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา โดยการไปศึกษา   ดูงานในครั้งนี้  เป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีในหลายแง่มุม    ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งกับการทำงานในระยะต่อมา และเป็นทริปหนึ่งที่มีความประทับใจมาก”