“เป็นการศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2554 ร่วมกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอีกทริปหนึ่งที่ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในระยะต่อ ๆ มา”